BWG จับมือ มช. ร่วมบันทึก (MOU)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) นำโดย นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก ประธานกรรมการ
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะเศรษฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแต่ละภาคส่วน ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการนำเอาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน “Circular Economy” เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต.

Related Posts