BWG ย้ำเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

BWG จับมือ ETC ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันใน โครงการบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างคู่ค้า โดยมี นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการสานงานบัญชีและการเงิน บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และ นายศุภวัฒน์คุณวรวินิจ กรรมการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เข้าลงนามบันทึกข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูลโครงการที่สำคัญในทุกกระบวนการอย่างโปร่งใส โดยเฉพาะการซื้อขายก้อนเชื้อเพลิงจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่เป็นอันตราย (RDF)

“การลงนามข้อตกลง ในครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของ BWG ในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้สะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน พร้อมกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนตลอดไป”

Related Posts