BWG รับรางวัลจากงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ปี 2563

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมรับประกาศนียบัตร องค์กรที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) โครงการ “3R แยกได้ ใช้ประโยชน์ต่อ” ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ นางสาวอนินท์ จิรพัทธ์พงศกร ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิชาการ กล่าวว่า “สำหรับโครงการที่ทางบริษัทส่งเข้าร่วม มีทั้งหมด 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.โครงการการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 0.62 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) 2.กิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 4.29 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) โดยเป็นนโยบายขององค์กรในการนำของเสียที่เกิดขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการฝังกลบ ได้รับการสนับสนุนและผลักดันโดยฝ่ายบริหาร จากคุณชัยพฤกษ์ ทองเปี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ทั้งหมดนั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับชั้นในองค์กรที่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะตามนโยบายขององค์กร เพื่อช่วยให้ประเทศ สามารถบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Related Posts