BWG ร่วมปลูกป่า อนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าชายเลนและลำคลอง

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ปลูกป่า อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าชายเลนและลำคลอง ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (สถานีตากอากาศบางปู) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนตลอดจนการรักษาลำคลองให้มีน้ำไหลผ่านลงสู่ทะเลให้กลับคืนสู่ธรรมชาติในสภาพที่สมบูรณ์ดังเดิม และให้มีสภาพเหมาะแก่การอยู่อาศัยของสัตว์ ในระบบนิเวศของป่าชายเลน อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ งานนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครที่มีจิตสาธารณะกันอย่างมากมายเลยทีเดียว

Related Posts