BWG ร่วมสนับสนุนก้าวไปด้วยกัน Sakaeo Run together 2020

บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในงาน นิคมฯสระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน Sakaeo Run together 2020 ที่จัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายณกฤศพรรชธ์ ธนัตถ์อนนตชัย กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานและเปิดงานกิจกรรม นิคมฯสระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน Sakaeo Run together 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงการมีสุขภาพดีผ่านการออกกำลังกาย และเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมและศักยภาพรองรับการลงทุนของนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโดยมีนายอำเภออรัญประเทศ แรงงานจังหวัดสระแก้ว เทศบาลตำบลป่าไร่? หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ? หน่วยงานราชการท้องถิ่น ชุมชนโดยรอบนิคมฯ ผู้ประกอบการ?ผู้บริหารและพนักงาน กนอ.ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพกนอ. และนักกีฬาฟุตบอล กนอ.เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน ซึ่งภายในงานมีบูธนิทรรศการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับชุมชนรอบนิคมฯ โครงการสานฝันปั้นอาชีพ ณ นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

Related Posts