BWG ร่วมสานสัมพันธ์ ‘สานใจไทย สู่ใจใต้

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดสระบุรี เข้ามอบของที่ระลึกให้กับน้อง ๆ จากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 35 จากทั้งหมด 320 คนทั่วประเทศ โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก คุณ แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยน้อง ๆ ได้เข้าพักอาศัยร่วมกับครอบครัวชาวไทยในจังหวัดสระบุรีทั้งหมด 13 ครอบครัว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์ตรงและมีความเข้าใจบริบทของสังคมมากยิ่งขึ้น จนนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้น้อง ๆ จะได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ เช่น ตลาดน้ำโบราณต้นตาล ตลาดหัวปลี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฟาร์มโคนม เป็นต้น ถือว่าเป็นการเปิดประตูเรียนรู้สู่ประสบการณ์ตรงกันอีกด้วย

Related Posts