BWG ร่วม ให้ความรู้ ครูพลังงาน 4.0

BWG ร่วมส่งเสริมและให้ความรู้ด้านนวัตกรรมที่เกิดจากพลังงานทดแทน ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มอาชีพพลังงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานทดแทนที่เกิดจากขยะอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตามแผนการอบรมหลักสูตร “ครูพลังงาน 4.0” เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาต่อไป

Related Posts