BWG ลงนามข้อตกลงโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็นโรงงานนำร่อง “โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 8” โดยมีคุณชัยพฤกษ์ ทองเปี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมอบรมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับโรงงานต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกของโครงการ เพื่อร่วมแสดงเจตจำนงในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้แก่โรงงานนำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ

Related Posts