BWG ลงนามบันทึกพัฒนาอุตสาหกรรม

บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” เมื่อวันที่ 23​ มีนาคม​ 2564 เวลา​13.30 น.​ ณ​ โรงแรม เดอะ​ คาวาลิ​ คาซ่า​ รีสอร์ท​ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยในงานได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง (ผอ.สนค.) ร่วมเป็นเกียรติ​ในการสัมมนาเปิดโครงการและเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "พัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Model) ให้สามารถบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ห่วงโซ่อุปทานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะ/ของเสีย ที่มีเพิ่มมากขึ้นสำหรับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนครหลวงที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมีจำนวน 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) และบริษัทเบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด เป็นโรงงานนำร่องโครงการฯ ที่สามารถขยายผลต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำดังกล่าวไปยังสาขาอุตสาหกรรมและพื้นที่อื่นของประเทศ

Related Posts