BWG สนับสนุน กีฬาสิ่งแวดล้อม (ENVI Game)

“กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย” (ENVI Games) ครั้งที่ 26 มุ่งเน้นลดการสร้างขยะที่เกิดจากการแข่งขันกีฬา กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ที่มักสร้างขยะให้เกิดขึ้นอยู่จำนวนมาก ภายใต้ Concept “กันภัยเกมส์” นำโดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานนอกเหนือจากการแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์แล้ว ยังมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะให้ถูกต้อง งานนี้ BWG ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการและสร้างคุณค่าขยะที่เกิดจากงานกีฬากว่า 120 กิโลกรัม เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ภายในงานมีนักกีฬา นิสิต และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม 13 สถาบัน กว่า 2,000 คน

Related Posts