BWG สานต่อโครงการปีที่ 8 เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “โอบอุ้มช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้” โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 8 เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุชุมชนรอบพื้นที่ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่เหมาะสมผ่านการร่วมมือ จากกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อยู่ทั้งสิ้น 90 คน บนพื้นที่รัศมีกว่า 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยแห้ง ตำบลหนองปลาไหล ตำบลกุดนกเป้า หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการความช่วยเหลือและอาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 ตำบล สามารถติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ศูนย์จังหวัดสระบุรี โทร 036-231 402

Related Posts