BWG ส่งน้องถึงฝัน ปีที่ 13

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณ ณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ เยาวชน ทั้ง 10 โรงเรียนรอบบริเวณศูนย์บริหารฯ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว โรงเรียนวัดศรัทราเรืองศรี โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนวัดบุรีการามโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย โรงเรียนวัดโป่งมงคล โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม โรงเรียนวัดพระพุทธฉายและบุตรธิดาของพนักงานบริษัท รวมจำนวนทั้งสิ้น 85 ทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ BWG ส่งน้องถึงฝัน ประจำปี 2563 ซึ่งจัดต่อเนื่องกันทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 13 ณ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี

Related Posts