BWG เตรียมความพร้อมอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เอ็ม.ที.ซี.มิตรภาพ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟพนักงาน ประจำปี 2563

เพื่อเตรียมความพร้อมเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในสถานประกอบการให้แก่บุคลากร โดยงานนี้ได้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เข้าให้การอบรมความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมจำลองเหตุการณ์และการปฏิบัติเสมือนจริงทุกประการ ทั้งผู้อพยพผู้ประสบภัย และระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินภายในอาคาร ทั้งนี้บริษัทได้ทำการฝึกซ้อมสถานการณ์ดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปีให้กับพนักงาน เพื่อป้องกัน ยับยั้งเหตุ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน โดยบรรยากาศการอบรมในวันนี้เต็มไปด้วยสาระความรู้และความบันเทิงสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก.

Related Posts