BWG เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมศูนย์พลังงาน

ศูนย์พลังงานทดแทน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านต้อนรับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลโคกตูม จ.ลพบุรี เข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปกากอุตสาหกรรม เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนเชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) ที่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยงานนี้ยังแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรม RECOVERRY PROJECT เพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมและนำประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของพลังงานที่ถูกหลักตามหลักวิชาการที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม.

Related Posts