BWG เปิดบ้านโชว์ศักยภาพการจัดการแบบ RECOVERRY

ศูนย์พลังงานทดแทน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านต้อนรับ นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี เข้าศึกษาการดำเนินงานการจัดการขยะจำพวกขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม ด้วยเครื่องจักรที่มีศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานทดแทน

งานนี้สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมและนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของพลังงานทดแทน เพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นระบบการจัดการที่ถูกหลักตามหลักวิชาการและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม.

Related Posts