BWG เปิดรั้วเยี่ยมชม โรงRDFเฟส3

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม พาเยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปกากอุตสาหกรรม เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนเชื้อเพลิงRDF (Refuse Derived Fuel) ที่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการก่อนนำกากอุตสาหกรรมเข้ากระบวนการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยรักษามาตรการความปลอดภัยการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)อย่างเข้มงวด ทั้งความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณโรงงาน การส่วมใส่แมส การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การจำกัดจำนวนคนก่อนการเข้าพื้นที่และการใช้แอลกอฮอลล์เจลล้างมือ เพื่อเป็นการระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

Related Posts