BWG แจ้งมติที่ประชุม แผนการ ETC Spin-off

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นำโดยคณะกรรมการบริษัท แจ้งมติติอนุมัติแผนการนำหุ้นของบริษัทเอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (ETC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Spin-off) (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดย ETC จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 820,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,120,000,000 บาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) รวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในการนี้ได้มีมติอนุมัติการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Spin-off) แสดงถึงศักยภาพและการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอย่างครบวงจร

Related Posts