BWG โอบอุ้มฯ ปีที่ 5

เข้าสู่ปีที่ 5 สำหรับโครงการ BWG โอบอุ้ม ผู้พิการและด้อยโอกาส หนึ่งในโครงการ ของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งในครั้งนี้ทีมงานชาวเบตเตอร์ของเราได้ลงพื้นที่ พบปะและเยี่ยมผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และผู้ด้อยโอกาส เพื่อสอบถาม มอบของอุปโภคและบริโภค พร้อมพูดคุย และให้กำลังใจ งานนี้ทีมงานของเราเก็บข้อมูลและรายละเอียดเพื่อเข้าช่วยเหลือดำเนินการในส่วนที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาทิ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ของใช้อุปโภคและบริโภค เป็นต้น เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยอยู่ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะอนามัย

Related Posts