“BWG” ได้รับการประเมิน AGM Checklist ติดต่อเป็นปีที่ 13

บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน หรือ “BWG” ผู้นำด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหรรมแบบครบวงจร ทำสถิติดีต่อเนื่อง ได้รับการประเมิน การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2566 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (AGM Checklist) อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุด 100 คะแนนเต็มเป็นปีที่ 13 รักษามาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “BWG” ได้ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด

Related Posts