ETC ยื่นไฟลิ่ง เดินหน้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ MAI

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานี้ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้นคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 26.79 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
โดย ETC ถือเป็นบริษัทที่ 3 ในเครือของกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ที่จะเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยครั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อให้ ETCสามารถระดมทุนมาใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยให้เติบโต รวมทั้งเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
สำหรับ ETC เป็นธุรกิจที่มีจุดเด่นด้านการเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะ(“RDF”) ซึ่งได้รับ FIT ในอัตรา5.08-6.78 ต่อยูนิต เป็นระยะเวลา 20ปี ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่เริ่มวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 3 แห่ง รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 20.4 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ยังมีบริษัทย่อย คือ บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (“EEC”) ซึ่งให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Integrated EPC) และบริหารงานและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (Operation & Maintenance หรือ O&M) โดยให้บริการกับโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มบริษัทฯและเปิดรับงานภายนอกอีกด้วย
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 ธ.ค.62โดยมีBWG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ETC ที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งประกอบด้วย BWG ถือหุ้น 984,000,000 หุ้น คิดเป็น 60%และบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) (“AKP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BWG ถือหุ้น 159,935,200 หุ้น คิดเป็น 9.75%
ผลประกอบการ ในปี 2561และงวด 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม326 ล้านบาท และ 260 ล้านบาท ตามลำดับ และกำไรสุทธิ 65 ล้านบาท และ 54 ล้านบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 บริษัทสินทรัพย์รวม 2,519 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,629 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้นรวม 890 ล้านบาทบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มของ ETC ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.(https://market.sec.or.th/publiclidisc/th/Product/Filing)
โดย ETC ได้ยื่นแบบเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) แล้ว ในวันที่ 28 มกราคม 2563

Related Posts