ETC เดินหน้าสนองนโยบายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด หนึ่งในบริษัทในเครือเบตเตอร์ กรุ๊ป เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม) โดยมี คุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2561 ในฐานะโรงงานที่มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและมีความโปร่งใสในระดับดี-ดีเยี่ยม จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานตลอดจนมีความโปร่งใสโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

Related Posts