RECOVERRY PROJECT ศูนย์การเรียนรู้ Zero Waste

Better Group เปิดบ้านโชว์ศักภาพการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม RECOVERY PROJECT เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการบำบัด กำจัดและนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ “Circular Economy”

งานนี้บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด พร้อมคณะ จากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมศึกษากระบวนการผลิตเชื้อเพลิง RDF สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่เป็นอันตราย และ ระบบบำบัดน้ำเสีย (ของเหลว) การคืนสภาพ กรด-ด่าง ในน้ำ

เรียกได้ว่าสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมและนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของพลังงานทดแทนแบบ RECOVERY เพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นระบบการจัดการที่ถูกหลักตามหลักวิชาการและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม.

Related Posts