กรอบแนวความคิดด้านการพัฒนาความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาความยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ในแต่ละด้าน ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรได้ในที่สุด โดยในปี 2565 ประเด็นสำคัญในแต่ละมิติและแนวทางการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

กรอบแนวความคิดด้านการพัฒนาความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาความยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ในแต่ละด้าน ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรได้ในที่สุด โดยในปี 2565 ประเด็นสำคัญในแต่ละมิติและแนวทางการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้