บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันกากอุตสาหกรรมอันตรายกำลังเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงหน่วยงานที่ให้บริการกำจัดที่ถูกต้อง ปลอดภัยมีจำนวนน้อยมากจึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนให้ความสนใจ เนื่องจากหากจัดการไม่ถูกวิธีผลกระทบที่เกิดตามมาจะมีมูลค่ามากมายมหาศาลทั้งการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนให้ดีดังเดิม “เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” ผู้ให้บริการด้านการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรทั้งการฝังกลบ บำบัด กำจัด และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพลังงาน และการทำเชื้อเพลิงผสม (Solid Blending) ดำเนินกิจการมากว่า 2 ทศวรรษ ด้วยกระบวนการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และยังขยายห่วงโซ่อุปทานจากธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางธุรกิจ โดยการยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา “เราห่วงใยทุกชีวิต และสิ่งแวดล้อม” ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ และชุมชนโดยรอบรวมไปถึงสังคมโดยรวม ทรัพยากรธรรมชาติ

ธุรกิจในเครือ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Contact Us

Error: Contact form not found.