การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ดำเนินการธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใสและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจเพื่อนำพาให้บรรลุเป้าหมาย “เติบโตอย่างยั่งยืน”

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน “งดรับของขวัญ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และในทุกโอกาส

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการงดการมอบของขวัญ รวมถึงการเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด แก่บุคลากรของเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน และการสนับสนุนให้
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน มุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) อย่างเคร่งครัด ซึ่ง เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน เชื่อมั่นว่าจะทำให้การดำเนินการของ เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน
โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่านมา ณ โอกาสนี้

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ดำเนินการธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใสและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจเพื่อนำพาให้บรรลุเป้าหมาย “เติบโตอย่างยั่งยืน”

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน “งดรับของขวัญ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และในทุกโอกาส

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการงดการมอบของขวัญ รวมถึงการเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด แก่บุคลากรของเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน และการสนับสนุนให้
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน มุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) อย่างเคร่งครัด ซึ่ง เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน เชื่อมั่นว่าจะทำให้การดำเนินการของ เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน
โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่านมา ณ โอกาสนี้

นโยบาย และจรรยาบรรณธุระบริษัท

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ช่องทางการร้องเรียน