การดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม

บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างความตระหนัก และความสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อลูกหลานรุ่นต่อๆ ไปเป็นสื่งที่พนักงานทุกระดับชั้นยึดถือและปฏิบัติกันมาโดยตลอดเพราะเรื่องการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปด้วยกระบวนการที่ถูกวิธี ถูกหลักวิชาการนั้นับว่ามิใช่เป็นง่ายนัก กระบวนการจัดการที่ดีมิใช่เพียงแต่การปฏิบัติ เมื่อมีกากอุตสาหกรรมเข้ามายัง “ศูนย์บริหารและจักการกากอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี” เท้านั้น แต่กระบวนการจัดการที่ดี เราเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการพบลูกค้าด้วยมิตรภาพและการบริการที่ดี ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในประสบการณ์ และคุณภาพของระบบการให้บริการที่ผ่านกระบวนการการตรวจสอบระบบการทำงานในทุกๆ ขั้นตอน ทั้งจากภาครัฐ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน และสังคม ด้วยความสัมพันธ์ที่มีร่วมกันมายาวนานก่อให้เกิดความศรัทธา และการพึ่งพาอาศัยกัรระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และสังคม โดยเฉพาะจุดเริ่มต้นสำหรับการแบ่งปันโอกาสให้กับสังคมและชุมชนนั้น บริษัทฯ คำนึงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน คำนึงถึงสุขอนามัยเพื่อสุขทั้งทางกายและทางจิตใจของชุมชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้เมื่อใดที่ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีสุขอนามัยที่ดี จะส่งผลต่อการสร้างกำลังใจ และความแข็งแกร่งของคนในชุมชนตลอดจนการช่วยเหลือเกื้อกูลให้แก่สังคมได้อย่างยัางยืน

วิสัยทัศ

รักษาดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน พร้อมพัฒนาศักยภาพและการบริการสู่ความเป็นเลิศ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อคู่ค้าและผู้ลงทุน รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

พันธกิจ

  • ต่อประเทศ จะสร้สงความเป็นมาตราฐาน และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศ
  • ต่อผู้ถือหุ้น ดำเนินงานภายใต้การหลักเกณฑ์ข้อกำหนดตามกฎหมายพร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายการจัดการมลพิษและของเสียอันตรายอย่างถูกวิธี
  • ต่อลูกค้า สร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอในแก่ลูกค้า ด้วยระบบการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
  • ต่อคู่ค้า ดำเนินธุรกิจด้วยความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลในระบบการจัดการที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างระบบมาตรฐานให้กับประเทศ
  • ต่อพนักงาน สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องและองค์กรพร้อมที่จะธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมในความรับผิดชอบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานด้วยความเท่าเทียม

(นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)