การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤติ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยง และภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพที่ครอบคลุมทั้งองค์กรจะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง สามารถรับมือกับภาวะวิกฤตและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลดผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาว โดยกำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกที่เชื่อมโยงกันใน ทุกระดับขององค์กร จัดตั้งระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงก่าหนดมาตรการป้องกันและส่งเสริมวัฒนธรรมภายในองค์กร ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) ที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ จากนั้นก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานและโครงการที่มีส่วนในการ รับผิดชอบต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดแต่ละด้านต่าง ๆ (Business Unit and Project isk Profile) ซึ่งการประเมินความเสี่ยงให้สามารถจัดการ ความเสี่ยงใต้อย่างเหมาะสม ทันเวลา และเป้าหมายขององค์กรบรรลุผล