การบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันการดําเนินงานขององค์กรจะต่องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองคฮกร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบ ในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงคฮและเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยง เป็นองค์ประกอบสําคัญ ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้ ทุกกระบวนการดําเนินงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบริษัทฯ ให้ความสําคัญเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความ เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้กับบริษัทฯ

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง