การประชุมไตรภาคี ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอัครวิทย์ ขันธ์แก้ว รองประธานกรรมการ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ นำโดย คุณสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีควบคุมมลพิษ และชาวบ้านห้วยคลิตี้ ได้มีการจัดประชุมชี้แจงความคืบหน้าของ “การดำเนินงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี” ตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยได้พูดถึงการดำเนินงานของโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ว่า “ณ วันนี้ มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นหน้าฝนตก แต่ก็จะรีบเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ ส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ยังคงอยู่ในแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ตามระยะเวลา 1,000 วัน” พร้อมกันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการรับฟังและหารือเพื่อดำเนินงานฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ต่อไป

Related Posts