คณะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท

นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ / ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นายอัครวิทย์ ขันธ์แก้ว

รองประธานกรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.วรดิศ ธนภัทร

กรรมการ / กรรมการอิสระ

ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / อนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นางนารถฤดี ธรรมวัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / อนุกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์

กรรมการ / กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร