การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) มุ่งหมายที่จะสร้างองค์กรให้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ แนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนได้ผนึกอยู่ในองค์กรมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ สะท้อนจากการจัดโครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสังคมและชุมชนสัมพันธ์โดยเฉพาะ พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการความยั่งยืนพัฒนาตามแนวทางสากลมาเป็นลำดับและชัดเจนเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ กล่าวคือ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้มุ่งหมายกำไรเพียงอย่างเดียวแต่เราสนใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคม การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างสมดุล

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยให้เชื่อมโยงอิงกับความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบ“นโยบายการดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม”เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การการกำกับดูแลโดยโครงสร้างคณะทำงานการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ดังนี้

โครงสร้างการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม