จัดอบรมตามโครงการสร้างความปลอดภัยพื้นฐาน (การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี)

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 บริษัทเบเตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมตามโครงการสร้างความปลอดภัยพื้นฐาน (การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี) ณ อาคาร BETTER GROUP เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงาน บุคลากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร ตลอดจนการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อรองรับในกรณีที่เกิดอัคคีภัย ทั้งยังเป็นต้นแบบการดำเนินการตามมาตรฐานด้านบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัย มิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในองค์กร
โดยกำหนดการแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
1) การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง เพื่อทบทวนและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ อุปกรณ์ดับเพลิง วิธีใช้ และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง
2) การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดอัคคีภัย การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และสรุปผลการฝึกอบรม
ในการอบรมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) โดยทุกคนที่เข้าร่วมการอบรมจะผ่านการรับวัคซีน 2 เข็มเป็นที่เรียบร้อย

Related Posts