ฉุดไม่อยู่ BWG เดินหน้ารับรางวัล หลังผ่านมาตรฐานโรงงานคัดแยกและรีไซเคิล E-WASTE ในระดับดีเยี่ยม

นอกจาก BWG จะเป็นที่ 1 ด้านผู้นำการกำจัดกากอุตสาหกรรมแล้ว และคงเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ยังคงพยายามลดจำนวนขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การนำของเสียที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงทดแทน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น จึงทำให้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) ได้รับโอกาสเข้ารับรางวัล ในฐานะโรงงานที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของโครงการในระดับดีเยี่ยม จากกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานคัดแยก และรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ สารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย พร้อมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาระบบการดำเนินงานให้ทันเทียมมตรฐานในระดับสากลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Related Posts