ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง
• รองประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ
• อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
• อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 30 มิถุนายน 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
ของตนเอง : 0.07% (ในนามตนเองถือ 2,827,644 หุ้น)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การศึกษา
• Ph.D., International Management, Walden University Naples, Florida, USA.
• A.C.A Certificate, American Accreditation Council for Accoun-
tancy, Washington, D.C., USA
• M.B.A., Management, The University of Sarasota, Sarasota City, Florida, USA.
• B.A. Accountancy & Management, Eckerd College, St.Peters-
burg, Florida, USA
• อบรมหลักสูตร UFS, RCP, DCP, ACP และ DAP

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (TU)

จำนวนบริษัท/หน่วยงานอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (MPAM)
• กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (MPS)
• กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (MPCO)
• กรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุนและคณะทำงานอื่นๆ
ภายในกองทุนประกันสังคม
• กรรมการบริหารในคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการสำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
• อนุกรรมการบริหารอนุกรรมการสำนักงานหักบัญชีในคณะกรรมการตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
• อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดทุน

ประสบการณ์
• รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS)
• กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์
ดีบีเอส ไทยทนุ (ประเทศไทย) จำกัด
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทโรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
• คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ย 2/2 ครั้ง
• ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง
• รองประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ
• อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
• อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 30 มิถุนายน 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
ของตนเอง : 0.07% (ในนามตนเองถือ 2,827,644 หุ้น)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การศึกษา
• Ph.D., International Management, Walden University Naples, Florida, USA.
• A.C.A Certificate, American Accreditation Council for Accoun-
tancy, Washington, D.C., USA
• M.B.A., Management, The University of Sarasota, Sarasota City, Florida, USA.
• B.A. Accountancy & Management, Eckerd College, St.Peters-
burg, Florida, USA
• อบรมหลักสูตร UFS, RCP, DCP, ACP และ DAP

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (TU)

จำนวนบริษัท/หน่วยงานอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (MPAM)
• กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (MPS)
• กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (MPCO)
• กรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุนและคณะทำงานอื่นๆ
ภายในกองทุนประกันสังคม
• กรรมการบริหารในคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการสำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
• อนุกรรมการบริหารอนุกรรมการสำนักงานหักบัญชีในคณะกรรมการตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
• อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดทุน

ประสบการณ์
• รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS)
• กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์
ดีบีเอส ไทยทนุ (ประเทศไทย) จำกัด
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทโรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
• คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ย 2/2 ครั้ง
• ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-