ดร.วรดิศ ธนภัทร

อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย

ดร.วรดิศ ธนภัทร

อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง
• กรรมการ
• กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2548
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
ของตนเอง : 0.06% (ในนามตนเองถือ 3,000,000 หุ้น)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การศึกษา
• Postdoctoral Researching associate at The University of Cambridge
United Kingdom
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เกียรตินิยมอันดับ 1)
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Nippon University, JAPAN
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• รางวัลเกียรติยศ ในฐานะนิสิตเก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2565
• อบรมหลักสูตร DAP (36/2005), DCP (215/2016)
• อบรมในหลักสูตรการติดตามระบบคุณภาพภายใน Direct Organizing Supply
• Building Maintenance Fundamental Training Course 1 Japan Building
Maintenance Association. Tokyo, Japan (Aug.– Dec.1993)
• Good Governance & Competitiveness Program (July 2005)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัท/หน่วยงานอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
• รองประธานกรรมการ บริษัท ธัมส์ อัพ มีเดีย จำกัด
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท เอส เค เอส บิลดิ้ง เมนเทนแนท์ จำกัด
• ประธานกรรมการ กลุ่มโรงแรมในเครือ Bangkok Group
• ประธานกรรมการ บริษัท ออโรร่า เคมิคอล จำกัด
• กรรมการบริหาร บริษัท เอ พี พี อาร์ มีเดีย จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรท เอ็ดดูเทนเมนท์ เทอร์มินัล จำกัด
• ที่ปรึกษา AE Power Godo Kaisha (ประเทศญี่ปุ่น)
• ที่ปรึกษา Kurihara Godo Kaisha (ประเทศญี่ปุ่น)
• ที่ปรึกษา Higashi Nihon Mega Solar 3 (ประเทศญี่ปุ่น)
• ที่ปรึกษา บริษัท โซล่าร์ พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์
• ผู้จัดการโรงงาน บริษัท วีร่า อัลลายดี แมนูแฟคเจอรริ่ง จำกัด
• กรรมการบริหาร บริษัท วี ซี เอ็น แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
• คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี

ดร.วรดิศ ธนภัทร

อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย

ดร.วรดิศ ธนภัทร

อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง
• กรรมการ
• กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2548
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
ของตนเอง : 0.06% (ในนามตนเองถือ 3,000,000 หุ้น)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การศึกษา
• Postdoctoral Researching associate at The University of Cambridge
United Kingdom
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เกียรตินิยมอันดับ 1)
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Nippon University, JAPAN
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• รางวัลเกียรติยศ ในฐานะนิสิตเก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2565
• อบรมหลักสูตร DAP (36/2005), DCP (215/2016)
• อบรมในหลักสูตรการติดตามระบบคุณภาพภายใน Direct Organizing Supply
• Building Maintenance Fundamental Training Course 1 Japan Building
Maintenance Association. Tokyo, Japan (Aug.– Dec.1993)
• Good Governance & Competitiveness Program (July 2005)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัท/หน่วยงานอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
• รองประธานกรรมการ บริษัท ธัมส์ อัพ มีเดีย จำกัด
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท เอส เค เอส บิลดิ้ง เมนเทนแนท์ จำกัด
• ประธานกรรมการ กลุ่มโรงแรมในเครือ Bangkok Group
• ประธานกรรมการ บริษัท ออโรร่า เคมิคอล จำกัด
• กรรมการบริหาร บริษัท เอ พี พี อาร์ มีเดีย จำกัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรท เอ็ดดูเทนเมนท์ เทอร์มินัล จำกัด
• ที่ปรึกษา AE Power Godo Kaisha (ประเทศญี่ปุ่น)
• ที่ปรึกษา Kurihara Godo Kaisha (ประเทศญี่ปุ่น)
• ที่ปรึกษา Higashi Nihon Mega Solar 3 (ประเทศญี่ปุ่น)
• ที่ปรึกษา บริษัท โซล่าร์ พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์
• ผู้จัดการโรงงาน บริษัท วีร่า อัลลายดี แมนูแฟคเจอรริ่ง จำกัด
• กรรมการบริหาร บริษัท วี ซี เอ็น แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
• คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี