นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย

อายุ 82 ปี สัญชาติ ไทย

นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย

อายุ 82 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง
• ประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ
• ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 30 มิถุนายน 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
ของตนเอง : 0.07% (ในนามตนเองถือ 2,500,000 หุ้น)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การศึกษา
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาเอก ภูมิคุ้มกันวิทยา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคเด็ก, สหรัฐอเมริกา
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้ในเด็ก, สหรัฐอเมริกา
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, สหรัฐอเมริกา
• อบรมหลักสูตร DAP
• อบรมหลักสูตร “Circular Economy Business Models” ประจำปี 2565
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง : -ไม่มี-
จำนวนบริษัท/หน่วยงานอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
• ประธานมูลนิธิเกื้อดรุณ

ประสบการณ์
• ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
• ประธานมูลนิธิเกื้อดรุณ
• อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
• คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
• ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-

นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย

อายุ 82 ปี สัญชาติ ไทย

นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย

อายุ 82 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง
• ประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ
• ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 30 มิถุนายน 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
ของตนเอง : 0.07% (ในนามตนเองถือ 2,500,000 หุ้น)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การศึกษา
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาเอก ภูมิคุ้มกันวิทยา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคเด็ก, สหรัฐอเมริกา
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้ในเด็ก, สหรัฐอเมริกา
• วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, สหรัฐอเมริกา
• อบรมหลักสูตร DAP
• อบรมหลักสูตร “Circular Economy Business Models” ประจำปี 2565
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง : -ไม่มี-
จำนวนบริษัท/หน่วยงานอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
• ประธานมูลนิธิเกื้อดรุณ

ประสบการณ์
• ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
• ประธานมูลนิธิเกื้อดรุณ
• อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
• คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
• ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-