นางนารถฤดี ธรรมวัน

อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย

นางนารถฤดี ธรรมวัน

อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
• อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
• อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 17 มีนาคม 2548
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
ของตนเอง : 0.03% (ในนามตนเองถือ 1,250,000 หุ้น)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากร
• อบรมหลักสูตร DAP
• การอบรมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน
• อบรมหลักสูตร Easy listening เกร็ดความรู้ด้านบัญชี ที่ AC ไม่ควรพลาด (EP.2)
สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2565

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง : -ไม่มี-
จำนวนบริษัท/หน่วยงานอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
• ที่ปรึกษา บริษัท 407 พัฒนา จำกัด (ธุรกิจการขนส่ง)
• ที่ปรึกษา บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จำกัด

ประสบการณ์
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์
• หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน บริษัท เบทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
• คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-

นางนารถฤดี ธรรมวัน

อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย

นางนารถฤดี ธรรมวัน

อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
• อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
• อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 17 มีนาคม 2548
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
ของตนเอง : 0.03% (ในนามตนเองถือ 1,250,000 หุ้น)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากร
• อบรมหลักสูตร DAP
• การอบรมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน
• อบรมหลักสูตร Easy listening เกร็ดความรู้ด้านบัญชี ที่ AC ไม่ควรพลาด (EP.2)
สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2565

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง : -ไม่มี-
จำนวนบริษัท/หน่วยงานอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
• ที่ปรึกษา บริษัท 407 พัฒนา จำกัด (ธุรกิจการขนส่ง)
• ที่ปรึกษา บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จำกัด

ประสบการณ์
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์
• หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน บริษัท เบทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
• คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-