นางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ

อายุ 34 ปี สัญชาติ ไทย

นางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ

อายุ 34 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง
• กรรมการ
• รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ และสื่อสารองค์กร

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
ของตนเอง : 0.02% (ในนามตนเองถือ 1,000,000 หุ้น)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การศึกษา
• MSc. Management University of East Anglia – United Kingdom
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 271/62)
• อบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 7 (วพม.7)
จากสถาบันวิทยาการพลัง (วพน.) ประจำปี 2562
• อบรมหลักสูตรความรู้พื้นที่ฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Fundamental Course)
รุ่นที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 153/2018)
• อบรมหลักสูตร Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG 46/2018)
• อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561
• หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8
ของสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพม.) ประจำปี 2564
• อบรมหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program 2015) รุ่นที่ 1
ประจำปี 2558
• อบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program) (EDP 2016)
รุ่นที่ 12 (มูลนิธิ สวค.)
• อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP Class of 2020)
ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 7/2022
หัวข้อ “Introduction to Sustainable Finance”

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง : -ไม่มี-
จำนวนบริษัท/หน่วยงานอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

ประสบการณ์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
• คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• บุตรสาว นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี

นางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ

อายุ 34 ปี สัญชาติ ไทย

นางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ

อายุ 34 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง
• กรรมการ
• รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ และสื่อสารองค์กร

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
ของตนเอง : 0.02% (ในนามตนเองถือ 1,000,000 หุ้น)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การศึกษา
• MSc. Management University of East Anglia – United Kingdom
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 271/62)
• อบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 7 (วพม.7)
จากสถาบันวิทยาการพลัง (วพน.) ประจำปี 2562
• อบรมหลักสูตรความรู้พื้นที่ฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Fundamental Course)
รุ่นที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 153/2018)
• อบรมหลักสูตร Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG 46/2018)
• อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561
• หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8
ของสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพม.) ประจำปี 2564
• อบรมหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program 2015) รุ่นที่ 1
ประจำปี 2558
• อบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program) (EDP 2016)
รุ่นที่ 12 (มูลนิธิ สวค.)
• อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP Class of 2020)
ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 7/2022
หัวข้อ “Introduction to Sustainable Finance”

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง : -ไม่มี-
จำนวนบริษัท/หน่วยงานอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

ประสบการณ์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
• คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• บุตรสาว นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี