นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์

อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย

นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์

อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
• อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 5 กันยายน 2549
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
ของตนเอง : 0.03% (ในนามตนเองถือ 1,250,000 หุ้น)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
• อบรมหลักสูตร DAP58/2006, ACP25/2009
• อบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 23/2015)
• อบรมหลักสูตร การทำ Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท
• อบรมหลักสูตร How to Write an Effective MD&A
• อบรมหลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2021 “How to Manage the Company’s
Finance & Accounting and Communicate with Stakehold ers during
COVID-19 Crisis”
• อบรมหลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 4/2021 “How finance leaders are adapting
within the new normal”
• อบรมหลักสูตร HCM Webinar หัวข้อ “การบริหาร และดูแลพนักงานในช่วง
การแพร่ระบาดของ COVID-19”
• อบรมหลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 6/2021 หัวข้อ “ESG Integration in
Sustainable Investing”
• อบรมหลักสูตร Corruption Risk & Control : Technical Update (CRC) รุ่นที่ 11/2564
• TLCA CFO CPD ครั้งที่ 1/2022 หัวข้อ “การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงิน
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย”
• อบรมหลักสูตร Hot Issue for Directors: What Directors Need to Know about
Digital Assets? ครั้งที่ 3/2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
• TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 7/2022 หัวข้อ
“Introduction to Sustainable Finance”

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
• กรรมการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัท/หน่วยงานอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
• กรรมการ บริษัท เอ-บิสซิเนส แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
• กรรมการ บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด

ประสบการณ์
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิโปร แมนู แฟคเจอริ่ง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
• คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ย 2/2 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-

นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์

อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย

นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์

อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
• อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 5 กันยายน 2549
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
ของตนเอง : 0.03% (ในนามตนเองถือ 1,250,000 หุ้น)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
• อบรมหลักสูตร DAP58/2006, ACP25/2009
• อบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 23/2015)
• อบรมหลักสูตร การทำ Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท
• อบรมหลักสูตร How to Write an Effective MD&A
• อบรมหลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2021 “How to Manage the Company’s
Finance & Accounting and Communicate with Stakehold ers during
COVID-19 Crisis”
• อบรมหลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 4/2021 “How finance leaders are adapting
within the new normal”
• อบรมหลักสูตร HCM Webinar หัวข้อ “การบริหาร และดูแลพนักงานในช่วง
การแพร่ระบาดของ COVID-19”
• อบรมหลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 6/2021 หัวข้อ “ESG Integration in
Sustainable Investing”
• อบรมหลักสูตร Corruption Risk & Control : Technical Update (CRC) รุ่นที่ 11/2564
• TLCA CFO CPD ครั้งที่ 1/2022 หัวข้อ “การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงิน
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย”
• อบรมหลักสูตร Hot Issue for Directors: What Directors Need to Know about
Digital Assets? ครั้งที่ 3/2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
• TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 7/2022 หัวข้อ
“Introduction to Sustainable Finance”

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
• กรรมการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัท/หน่วยงานอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
• กรรมการ บริษัท เอ-บิสซิเนส แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
• กรรมการ บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด

ประสบการณ์
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิโปร แมนู แฟคเจอริ่ง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
• คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ย 2/2 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-