นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ

อายุ 61 ปี สัญชาติ ไทย

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ

อายุ 61 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง
• กรรมการ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
• อนุกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
• อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 17 มีนาคม 2548
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
ของตนเอง : 4.41% (ในนามตนเองถือ 183,150,000 หุ้น)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การศึกษา
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• อบรมหลักสูตร DAP
• อบรมหลักสูตร “Circular Economy Business Models” ประจำปี 2565
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
• กรรมการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัท/หน่วยงานอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท บี กรีน ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด

ประสบการณ์
• กรรมการ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
• กรรมการ บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
• กรรมการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท ลิงค์ 88 พาวเวอร์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
• คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• เป็นบิดา ของนางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ

อายุ 61 ปี สัญชาติ ไทย

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ

อายุ 61 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง
• กรรมการ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
• อนุกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
• อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 17 มีนาคม 2548
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
ของตนเอง : 4.41% (ในนามตนเองถือ 183,150,000 หุ้น)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การศึกษา
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• อบรมหลักสูตร DAP
• อบรมหลักสูตร “Circular Economy Business Models” ประจำปี 2565
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
• กรรมการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัท/หน่วยงานอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท บี กรีน ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด

ประสบการณ์
• กรรมการ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
• กรรมการ บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
• กรรมการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท ลิงค์ 88 พาวเวอร์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
• คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• เป็นบิดา ของนางสาวณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี