นายอัครวิทย์ ขันธ์แก้ว

อายุ 59 ปี สัญชาติ ไทย

นายอัครวิทย์ ขันธ์แก้ว

อายุ 59 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง
• รองประธานกรรมการ
• ประธานคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
• อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2548
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
ของตนเอง : 0.03% (ในนามตนเองถือ 1,250,000 หุ้น)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมหลักสูตร DAP
• อบรมหลักสูตร “Circular Economy Business Models” ประจำปี 2565
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง : -ไม่มี-
จำนวนบริษัท/หน่วยงานอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
• รองประธานกรรมการ บริษัท ธัมส์ อัพ มีเดีย จำกัด

ประสบการณ์
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
• คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-

นายอัครวิทย์ ขันธ์แก้ว

อายุ 59 ปี สัญชาติ ไทย

นายอัครวิทย์ ขันธ์แก้ว

อายุ 59 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง
• รองประธานกรรมการ
• ประธานคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
• อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2548
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
ของตนเอง : 0.03% (ในนามตนเองถือ 1,250,000 หุ้น)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมหลักสูตร DAP
• อบรมหลักสูตร “Circular Economy Business Models” ประจำปี 2565
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง : -ไม่มี-
จำนวนบริษัท/หน่วยงานอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
• รองประธานกรรมการ บริษัท ธัมส์ อัพ มีเดีย จำกัด

ประสบการณ์
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
• คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
• คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-