นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัทฯ โดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านคระกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้รับคะแนนเท้ากับร้อยละ 100

ประเภทและรายละเอียดของบริการของเรา

ระบบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (Analysis System – Laboratory Operation)
ระบบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ รับรองมาตรฐาน มอก. 17025-2548 และขึ้นทะเบียนห้องวิเคราะห์ของกรมโรงงาน (ทะเบียนเลขที่ ร-223) สามารถตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของกากอุตสาหกรรมทั้งของแข็งและของเหลว ด้วยการวิเคราะห์ที่ทันสมัยและแม่นยำตามมาตรฐานสากล

ระบบฝังกลบ (Landfill Disposal System)
ระบบหลุมฝังกลบทั้งกากอุตสาหกรรมที่มีการจัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด ได้มีการพัฒนาและออกแบบหลุมฝังกลบภายใต้การยึดหลักมาตรฐานจากประเทศเยอรมัน โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย

ระบบบำบัดน้ำเสียร่วม (Wastewater Treatment)
ระบบถูกออกแบบให้เป็นระบบบำบัดร่วม (Combined System) ระหว่างการบำบัดทางเคมีและชีวภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดอย่างสูงสุด ด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) ในการบำบัด

ระบบแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน (Waste to Energy)
ระบบการคัดแยกและการแปรรูปกากอุตสาหกรรมประเภท เศษหนัง กระดาษ เส้นใยต่าง ๆ สิ่งทอ พลาสติก บรรจุภัฑณ์ วัสดุดูดซับ ยาง ฯลฯ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ “ผลิตภัณฑ์ทดแทนเชื้อเพลิง” SRF (Solid Recovered Fuel) ที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ ซึ่งมีคุณสมบัติที่มีค่าความร้อน (Heating Value) ความชื้น (Moisture) ขนาด (Size) และความหนาแน่น (Density) เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน้ำ ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพที่เหมาะสมแก่การนำไปใช้ผลิตไฟฟ้า หรือ ความร้อน

ระบบการให้คำปรึกษา (Consultation)
บริการให้คำปรึกษา/แนะนำข้อมูลในการจัดการกากอุตสาหกรรมทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าที่ใช้บริการสูงสุด

ระบบขนส่ง (Transportation)
ให้บริการขนส่งและภาชนะบรรจุที่ออกแบบตามคุณลักษณะกากอุตสาหกรรม ผ่านการขึ้นทะเบียนและรับรองจากหน่วยงานรัฐบาล พร้อมระบบ GPS ควบคุมและดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางและทีมงานฉุกเฉินที่คอยให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในระยะทางการขนส่ง