มอบทุนการศึกษา “BWG ส่งน้องถึงฝันปีที่ 14”

             คุณณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ (กลางขวา) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ (กลางซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร, คุณชัยพฤกษ์  ทองเปี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการ BWG ส่งน้องถึงฝันปีที่ 14” ให้แก่น้องๆ เยาวชน รอบบริเวณศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จำนวน 11 โรงเรียน และบุตรธิดาของพนักงานบริษัทในเครือ เบตเตอร์ กรุ๊ป ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จ.สระบุรี

สำหรับโครงการ BWG ส่งน้องถึงฝันปีที่ 14” เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุน พร้อมส่งเสริมโอกาสการศึกษาของเยาวชน ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปัจจุบัน ในการนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาที่สามารถนำความรู้ที่ได้ มาพัฒนาตัวเอง และชุมชนสืบต่อไป

Related Posts