TRANSPORTATION

TRANSPORTATION

ระบบขนส่ง

ให้บริการขนส่งและภาชนะบรรจุที่ออกแบบตามคุณลักษณะกากอุตสาหกรรมผ่านการขึ้นทะเบียนและรับรองจากหน่วยงานรัฐบาล พร้อมระบบ GPS ควบคุมและดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางและทีมงานฉุกเฉินที่คอยให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในระยะทางการขนส่ง