ระบบบำบัดน้ำเสียร่วม

ระบบถูกออกแบบให้เป็นระบบบำบัดร่วม (Combined System) ระหว่างการบำบัดทางเคมีและชีวภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดอย่างสูงสุด ด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) ในการบำบัด

WASTEWATER

TREATMENT

WASTEWATER

TREATMENT