รับรางวัล โครงการหนึ่งล้านความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี ๒๕๖๕” สาขาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ให้กับ    คุณณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ในการนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๖๕” สาขาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน พร้อมด้วยรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๖๕” สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้จะมอบให้แก่นักบริหารที่มีความสามารถ มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆให้สำเร็จ โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และทำประโยชน์ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ ณ ห้องชัยพฤกษ์ ๒ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อวานก่อน

Related Posts