เป้าหมาย กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร

การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อสิ่งมอบคุณค่าด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมถึงพัฒนาผลิต่ําเนินงานด้าน ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดําเนินยุทธศาสตร์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาสู่ความยังยืนโดยมี คณะกรรมการและคณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน