`โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ` ซื้อหุ้น BWG เข้าพอร์ต 0.15% รวมถือ 5%

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -29 มิ.ย. 63 8:46: น.
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG โดย นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.1527% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0008% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ลักษณะธุรกิจของ BWG
ให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย บำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน

เรียบเรียง จำเนียร พรทวีทรัพย์
อนุมัติ อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร

Related Posts