โครงการ BWG ใส่ใจผู้สูงอายุ คืนโอกาสการมองเห็น

“โครงการ BWG ใส่ใจผู้สูงอายุ” ที่เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผู้สูงวัยรอบพื้นที่ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม ที่มีปัญหาด้านสายตาให้กลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข โดยมีการ วัด ตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุทั้งทางด้านสายตา พร้อมทั้งตัดมอบแว่นสายตาฟรีให้กับผู้สูงอายุมีมีปัญหาทางด้านสายตา โดยครั้งนี้มีผู้สูงอายุในโครงการกว่า 100 ท่านที่เข้าร่วม โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ นายชัยพฤกษ์ ทองเปี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีปัญหาทางสุขภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การดูแลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดีนั้นเป็นเป็นเรื่องสำคัญ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยเฉพาะปัญหาสายตาและการมองเห็นของผู้สูงอายุก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิต ประจำวันได้ ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถมองเห็นอย่างมีคุณภาพ สามารถประกอบกิจกรรมประจำวันได้ด้วยตนเอง จะทำให้ลดภาวะในเรื่องการพึ่งพาบุคคลอื่น ทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข การจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้คำปรึกษา ตรวจวัดสายตาและจัดหาแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางด้านสายตาพร้อมให้ความรู้ในการดูแลรักษาดวงตาของผู้สูงอายุในพื้นที่ฯ

Related Posts