โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ 183,150,000 4.02
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 150,655,199 3.31
3 นายทิพย์ ดาลาล 125,256,500 2.75
4 นายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา 100,700,000 2.21
5 นายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ 99,900,000 2.20
6 นายเจริญชัย แสงทองอร่าม 92,648,000 2.04
7 CREDIT SUISSE AG, SINGPORE BRANCH 88,000,000 1.93
8 นายปธิกร แสงทองอร่าม 82,254,000 1.81
9 นายธิติพงธ์ เจนทวีพระกุล 72,400,000 1.59
10 น.ส.ภิญญ์สินี ศิริภาณุพงศา 59,000,000 1.30

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขั้นอยู่กับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย

As of date 29/03/65